کارگاه لیفت میدفیس

همکار گرامی! تاریخ کارگاه لیفت میدفیس تغییر کرد

تاریخ جدیدبرگزاری: دوشنبه ۱۰اردیبهشت ۱۳۹۷

مکان: بیمارستان فیروزگر-کلاس درس گوش و حلق و بینی

همراه با جراحی زنده و امتیاز بازآموزی