درباره ما

این مرکز در حدود سال هاي 1330 توسط مرحوم ارباب گشتاسب فیروزگر به طور نیمه تمام ساخته و به صورت وقف به وزارت بهداري واگذار گردید. بیمارستان در سال 1333 بصورت درمانگاه کار خود را شروع نموده و در سال 1343 با 170 تخت و اتاق عمل و بخش های گوش و حلق و بینی، داخلی، جراحی، زنان و زایمان، اطفال، چشم پزشکی و ارتوپدي، و درمانگاههاي دندانپزشکی، جراحی عمومی، بهداشت مادر و کودك و بخش اورژانس رسما افتتاح گردید.
قابل ذکر است که ساختمان انستیتو عالی پرستاري، کتابخانه، سالن آمفی تئاتر، غذاخوري، دو طبقه اورژانس و مدارك پزشکی و درمانگاه ها بعدا بنا گردیده است.
این بیمارستان داراي 341 تخت مصوب و 435 تخت فعال می باشد.

بیماری ها