درباره ما

درباره ما

این مرکز در حدود سال هاي 1330 توسط مرحوم ارباب گشتاسب فیروزگر به طور نیمه تمام ساخته و به صورت وقف به وزارت بهداري واگذار گردید. بیمارستان در سال 1333 بصورت درمانگاه کار خود را شروع نموده و در سال 1343 با 170 تخت و اتاق عمل و بخش هاي داخلی، جراحی زنان و زایمان، اطفال، چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی و ارتوپدي، و درمانگ اه هاي دندانپزشکی عمومی، جراح بهداشت مادر و کودك و اورژانس" رسما" افتتاح گردید.
قابل ذکر است که ساختمان انستیتو عالی پرستاري، کتابخانه، سالن آمفی تئاتر، غذاخوري، دو طبقه اورژانس و مدارك پزشکی و درمانگاه ها "بعدا" بنا گردیده است.
این بیمارستان داراي 341 تخت مصوب و 435 تخت فعال می باشد. داراي بخشهاي تخصصی، فوق استروك، ICU، جراحی ICU ، جراحی اعصاب ICU ، داخلی ICU ،NICU تخصصی شامل دیالیز، اتاق هاي عمل، اورژانس شبانه روزي، واحدهاي پاراکلینیکی شامل: آزمایشگاه، ،CCU اکوکاردیوگرافی و تست ،ERCP، داروخانه، رادیولوژي، آنژیوگرافی، آندوسکوپی، کلونوسکوپی فیزیوتراپی و طب فیزیکی و کار درمانی و ... ،Day Care ، ورزش، برونکوسکوپی و تست تنفس می باشد.

بیماری ها