دکتر مجتبی ملکی دلارستاقی-ریاست بخش

دکتر شباهنگ محمدی-دانشیار

دکتر حسام جهاندیده-فلوشیپ جراحی بینی و سینوس-دانشیار

دکتر شاهین رجاییه-فلوشیپ جراحی بینی و سینوس-استادیار