این مرکز در حدود سال هاي 1330 توسط مرحوم ارباب گشتاسب فیروزگر به طور نیمه تمام ساخته و به صورت وقف به وزارت بهداري واگذار گردید. بیمارستان در سال 1333 بصورت درمانگاه کار خود را شروع نموده و در سال 1343 با 170 تخت و اتاق عمل و بخش هاي داخلی، جراحی زنان و زایمان، اطفال، چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی و ارتوپدي، و درمانگ اه هاي دندانپزشکی عمومی، جراح بهداشت مادر و کودك و اورژانس رسما” افتتاح گردید. این بیمارستان داراي 341 تخت مصوب و 435 تخت فعال می باشد.